Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii

Naše služby

Centrum Svetielko má za cieľ poskytovať komplexné rehabilitačné, sociálne a vzdelávacie služby a voľnočasové aktivity hendikepovaným deťom a deťom s viacnásobným postihnutím, čo rodičov odbremeňuje od cestovania za terapiami na rôzne miesta.

Okrem rehabilitácií poskytujeme aj viaceré podporné terapie, ktoré sú zamerané na rozvoj reči, podporu zmyslov či rozvoj sebaobslužných činností detí, medzi ktoré patrí napr. Biofeedback, Kraniosakrálna terapia, Snoezelen, sluchová stimulácia, oxygenoterapia či tepelné zábaly. V rámci služieb ponúkame aj terapie pre hendikepovaných dospelých.

Neurorehabilitácia

Samotná rehabilitácia pozostáva z niekoľkých častí: neurostimulácia, Pulley systém, Spider systém a cvičenie v TheraSuit obleku.

Oblek TheraSuit využívame v kombinácii s Pulley a Spider systémom, ktoré dokopy výrazne pomáhajú pri zvýšení svalovej sily, zlepšení celkovej koordinácie, držania tela a rozvíjajú hrubú a jemnú motoriku. Počas každej rehabilitácie pristupujeme ku klientom individuálne, tak aby bolo cvičenie efektívne, kreatívne a primerane náročné.

Neodmysliteľnou súčasťou rehabilitácie sú aj rehabilitačné pomôcky a praktiky – napríklad fit lopty, balančné a vibračné plošiny, motomed či senzorické pomôcky alebo oxygenoterapia, ktorá prispieva k zvýšeniu telesnej kondície a termo zábaly, ktoré slúžia k uvoľneniu svalstva konkrétnych svalových skupín.

Terapie

Rôznymi dennými aktivitami sa snažíme podnecovať a podporovať žiadúce vývojové zmeny a pokroky v procese učenia a rozvíjania osobnosti detí, predovšetkým pôsobením na oblasť motoriky, senzoriky a komunikácie.

Vo všetkých troch pobočkách poskytujeme rôzne terapie, ktoré pokrývajú individuálne tréningy hrubej a jemnej motoriky, sociálne a kolektívne vzdelávanie, pri ktorom vedieme deti k vzájomnej interakcii.

Využívame tiež Snoezelen – zrakovú stimuláciu pozitívnymi multisenzorickými zážitkami, autoreguláciu frekvencie mozgovej aktivity – Biofeedback alebo sluchovú stimuláciu Benaudira.

Vzdelávanie

Od 3.9.2018 sme v priestoroch bratislavskej pobočky otvorili prvú triedu špeciálnej MŠ v spolupráci so Spojenou školou Dolinského.

V rámci denného programu sa im venuje špeciálna pedagogička, terapeutky, fyzioterapeuti a opatrovateľky. Sme radi, že sa nám darí napĺňať naše plány aj v oblasti vzdelávania pretože, materská škola je pre dieťa nezastupiteľná z hľadiska sociálneho učenia, osvojenia si reči, socializácie a rozvoja viacerých oblastí. V pedagogickom pôsobení sa podporuje rozvoj intelektu, individuality, emocionality, pomáhajú sa utvárať pozitívne vzťahy dieťaťa k druhým osobám.

Deťom v prešovskom Centre Svetielko vieme zabezpečiť vzdelávanie v spolupráci so Spojenou školou internátnou v Levoči.

Absolvovať u nás môžu celú školskú dochádzku:

  • Špeciálnu materskú školu
  • Špeciálnu základnú školu
  • Praktickú školu

Školské aktivity sú dvakrát v týždni súčasťou denného programu a plynule sa striedajú s rehabilitáciu a ostatnými terapiami.

Sociálne služby

sociálna starostlivosť – DSS v Bratislave

– poskytujeme dennú starostlivosť o hendikepované deti od 3-15 rokov v DSS ambulantnou formou.

Počas pobytu v DSS  poskytujeme:

– služby pre deti a mládež odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby,

– sociálne poradenstvo,

– sociálnu rehabilitáciu,

– záujmovú činnosť,

– opatrovanie,

– vzdelávanie, ktoré je zamerané na individuálny prístup a priamu prácu. U detí je podporovaný rozvoj intelektu, individuality, emocionality, pomáhajú sa utvárať pozitívne vzťahy dieťaťa k druhým osobám.

Klienti môžu využiť spolufinancovanie poskytovania sociálnych služieb od BSK.

 

S cieľom zabezpečiť starostlivosť a služby pre deti aspoň v rozsahu vyučovacej povinnosti, t.j. 20 hodín týždenne sme vytvorili denný stacionár, ktorý rodičov aspoň čiastočne odbremeňuje od starostlivosti o dieťa nepretržite 24 hodín denne. Rodičom ponúkame aj psychologické, pedagogické a sociálne poradenstvo.

Cenník služieb

Cenník za poskytovanie sociálnej služby

Domov sociálnych služieb

Platný od 1.2.2019

Pre klientov s uzatvorenými zmluvami na rozsah služby 4 hodiny denne.

Odborné činnosti ………………………………………………………………………0,00€/deň

Obslužné činnosti……………………………………………………………………..0,00€ / deň

Ďalšie činnosti

Záujmová činnosť………………………………………………………………….2,00 €/deň

 Nadštandardné  služby:

Podporné terapeutické činnosti

a/ Biofeedback ………………………………………………………………….7 €/terapia

b/ Snoozelen……………………………………………………………………. 5 €/terapia

c/ TheraSuit……………………………………………………………………17 €/ hodina

d/ Redcord……………………………………………………………………..17 €/ hodina

 Schválilo : Predsedníctvo OZ                                     Mária Šárossyová

……………………………………………………………………………………………………….

Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov – EON

Na základe ustanovenia § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) neverejný poskytovateľ sociálnych služieb – Domov sociálnych služieb Centrum Svetielko oznamuje výšku priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019

DSS Centrum Svetielko Bratislava : 612, 61 € mesačne na 1 klienta

DSS Centrum Svetielko Prešov:  594,88 € mesačne na 1 klienta

  • Denný stacionár

  • Domov sociálnych služieb

  • Domov sociálnych služieb

Kontaktujte nás