Cieľom Neurofeedbacku je obnovenie a zlepšenie fyzických a psychických funkcií riadených mozgom.

 • Aktivitu mozgu počas tréningu neinvazívne sleduje prístroj Neurofeedback prostredníctvom senzorov umiestnených na hlave klienta. Zosnímané signály sú zasielané do počítača, ktorý ich vyhodnocuje podľa zadaných kritérií a priebežne sprostredkováva klientovi v zmysle princípu biologickej spätnej väzby informáciu (zvukovú, vizuálnu, prípadne aj dotykovú) o ich efektivite.

  Ak mozog zareaguje vytvorením želanej elektrickej aktivity, dostane z počítača zvukovú a vizuálnu odmenu. Ak nie sú splnené kritéria, odmena neprichádza. Mozog tento princíp podmieňovaného odmeňovania veľmi rýchlo pochopí a klient sa teda s vlastnou motiváciou a vôľou usiluje o odmeny a tým trénuje svoj mozog.

  Ak sa tréning pravidelne opakuje počas dostatočne dlhej doby, dochádza k procesu učenia a mozog si na trvalo osvojí takéto nové a efektívnejšie fungovanie. Čím sú ťažkosti závažnejšie, tým viacej tréningov je potrebných pre zlepšenie fungovania. Pripraví sa pôda pre efektívnejšie rozvíjanie vyšších mozgových funkcií, kognície a komplexnejšieho myslenia.

  Každý klient sa rozvíja v rámci jeho možností a individuálnych limitov ovplyvnených zdravotným stavom, predispozíciami a prostredím, v ktorom žije. Dôležité, ale je, že vďaka neuroplasticite dochádza k rozvoju a napredovaniu a to nielen u dieťaťa, ktorého mozog sa prirodzene učí, ale aj u dospelých klientov. Mozog je prirodzene nastavený na neustály proces učenia, prijímania a spracovávania informácií, len mu treba poskytnúť tie správne podnety.

  Cieľom Neurofeedbacku je obnovenie a zlepšenie fyzických a psychických funkcií riadených mozgom.

 • Neurofeedback  pozitívne vplýva na riadenie senzorických a motorických zručností tela, čím ovplyvňuje  vedomú hybnosť končatín, oromotoriky, či grafomotoriky. Vplýva tiež na priestorovú predstavivosť, či neverbálnu komunikáciu. Cielene sa dá pracovať aj s centrami mozgu, ktoré zodpovedajú za spracovanie, porozumenie a tvorbu reči.

  Dokáže podporiť reguláciu aktivity medzi pravou a ľavou hemisférou mozgu, čo úzko súvisí so schopnosťou udržania pozornosti a sebaregulácie. Aj nadmerné nabudenie mozgu môže byť prekážkou v jeho dobrom fungovaní, najmä ak pretrváva dlho. Telo a mozog ho totiž vnímajú ako stres. Neurofeedback dokáže aj v takomto prípade podporiť reguláciu stresu a napätia, čím sa môže zlepšiť sociálne fungovanie a emocionálne prežívanie klienta.

 • Neurofeedback môžu absolvovať klienti, ktorí sú schopní vnímať sluchové, vizuálne, alebo taktilné podnety. Je možné pracovať aj s klientami s obmedzenou hybnosťou, alebo so zmyslovým poškodením. Ak je aspoň parciálne funčné vnímanie, tak sa mozog dokáže učiť.

Terapiu Neurofeedback poskytujeme v nasledujúcih pobočkách: