Centrum včasnej intervencie SVETIELKO

sprevádzame a podporujeme rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom…

Včasná intervencia znamená:

– poskytovanie potrebných služieb VČAS

– problém, resp. inakosť VČAS zachytíme

– VČAS to budeme vidieť

 • Služba je zameraná na podporu rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a oneskoreným vývinom, poskytovaná od chvíle , keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti alebo i pri malých podozreniach či signáloch v odchýlkach vývinu dieťaťa. Služba je prostredníctvom nášho multidisciplinárneho tímu, v zložení – sociálny poradca, psychológ, špeciálny pedagóg, poskytovaná do 7 roku veku dieťaťa.
 • Služba je poskytovaná:
 1. Terénnou formou ( v prirodzenom rodinnom prostredí),
 2. Ambulantnou formou (stretnutiami/ konzultáciami v našom Centre Svetielko),

+ telefonická a mailová komunikácia v rámci Prešovského kraja

 • Služba je ponúkaná BEZPLATNE.

Terapie nad rámec SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE – Cenník

PONUKA SLUŽIEB MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU ODBORNÍKOV

 1. Poradenskú podporu rodičom a ďalším blízkym osobám v rovine špecializovaného sociálneho poradenstva, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva, podporu pri komunikácii s úradmi, Centrami poradenských a psychologických služieb, a pod.,
 2. Komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa v oblasti komunikácie, motoriky, v sociálno-emocionálnej oblasti a v oblasti hry, najmä inštruktážou pri nácviku a upevňovaní zručností dieťaťa s cieľom
 3. maximálne využiť zdroje dieťaťa a rodiny v oblasti kognitívnej, senzorickej, motorickej a sociálnej
 4. Sprostredkovanie kontaktov so spoločenským prostredím, pomoc a podporu pri kontakte s úradmi, pri využívaní dostupných služieb a informačných zdrojov,
 5. Psychosociálnu podporu a pomoc pri posilňovaní rodičovských kompetencií a posilňovanie vzťahu  dieťa – rodič a dieťa – súrodenec,
 6. Preventívne aktivity, prednášky, workshopy – priame vzdelávanie rodičov a laickej verejnosti na témy, ktoré ich zaujímajú,
 7. Sociálnu inklúziu a sociálnu rehabilitáciu – pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite, v ktorej žije, vytváranie priestoru pre vznik podporných rodičovských skupín za účelom zdieľania podobných problémovv rodine a výmeny skúseností,
 8. Požičiavanie didaktických a stimulačných pomôcok,
 9. Podpornú – zrakovú alebo sluchovú stimuláciu.

Naším poslaním je:

Naše aktivity

Organizujeme podporné rodičovské skupiny na nimi zvolené témy, budujeme komunitu rodín, usporadúvame prednášky, besedy, workshopy a iné podujatia.

Náš tím

Profesionálny tím pracovníkov v zložení:

Mgr. Martina SABOLOVÁ

sociálna pracovníčka

PhDr. Daniela FERENC

psychologička, terapeutka

Mgr.Veronika
BALČÁKOVÁ

psychologička, terapeutka

Mgr. Zuzana KAČEŇÁKOVÁ

špeciálna pedagogička, terapeutka

Mgr. Lucia GERBOCOVÁ

špeciálna pedagogička, terapeutka

Mgr. Michaela ŠKOPOVÁ

fyzioterapeutka

Prešov – Sídlisko III.

Centrum Svetielko

Mirka Nešpora 4A,
080 05 Prešov

Sociálny pracovník: Mgr. Martina Sabolová
Tel.: +421 919 023 654
Email: cvi.svetielko.po@gmail.com

SVETIELKO PREŠOV

Napíšte nám