Služba VČASNEJ INTERVENCIE

Služba VČASNEJ INTERVENCIE

Centrum Svetielko otvorilo pre vás novú službu, ktorou je Centrum včasnej intervencie (ďalej „CVI“). Čo to vlastne je a kedy sa môžete na nás obrátiť?

Zjednodušene môžeme povedať, že je to služba rodinám, ktoré majú deti s rizikovým vývinom a zdravotne znevýhodnené deti od narodenia do 7 rokov.

Naším cieľom tak bude pomôcť rodičom nájsť vhodný spôsob ako rozvinúť potenciál dieťaťa tak, aby dokázalo čo najlepšie využiť svoje schopnosti. Rodina predstavuje pre dieťa priestor bezpečia a vzájomné vzťahy jej jednotlivých členov sú pre nich veľmi dôležité. Preto hlavným zameraním CVI nie je dieťa vyčleniť z tohto prostredia a nahrádzať rodičov v starostlivosti o neho, ale podporovať rodinu ako celok, rozvíjať jej vlastné zdroje a pomáhať jej pri získavaní informácií (Doskočilová et al., 2012).

Aj mnohé výskumy ukazujú (Mitchell, Brown, 1991; Coogle, Guerette, Hanline, 2013), že včasná intervencia je spravidla najúčinnejšia, ak je zasadená do rodinného prostredia, pričom rešpektuje požiadavky a možnosti rodiny.

Preto vám aj my chceme ponúknuť túto službu najmä ako terénnu pomoc, kde tím odborníkov navštívi Vás a vaše dieťa v jeho prirodzenom prostredí.

Úloha rodičov je v ranom detstve rozhodujúca.

Ak sa rodičia chápu ako partneri, proces včasnej intervencie je účinný. Základom intervencie v ranom detstve je teda spolupráca medzi členmi v rodine a tímom CVI. Je dôležité zdôrazniť, že želané výsledky budú závisieť od zabezpečenia dobrých rodinných vzťahov.

Prax ukázala, že čím skôr je diagnóza a proces pomoci zahájený, tým má diagnóza dieťaťa pozitívnejšiu prognózu a lepšie vyhliadky v živote. Zapojenie rodiny do procesu včasnej intervencie je pre rozvoj dieťaťa so zdravotným postihnutím veľmi dôležité. Rodiny sa vyrovnávajú so špecifickou záťažou a hľadajú odpoveď na odborné, ale aj praktické otázky. Samotné prijatie informácie o postihnutí, či rizikovom vývine dieťaťa je pre rodičov záťažovou situáciou, ktorá si vyžaduje pomoc a podporu od celého tímu odborníkov. Nepohoda a pocity úzkosti idú ruka v ruke s diagnostikovaním postihnutia dieťaťa, je to úplne prirodzené. Tieto rodiny majú často nedostatok informácií o aktuálnom stave dieťaťa a jeho predpokladanom vývoji, riešia efektivitu liečby a podporných terapií, dostupnosť zdravotných a sociálnych služieb.

Pre rodičov je nesmierne dôležité vedieť, ako čo najlepšie čítať reakcie dieťaťa, pomôcť mu v jeho neschopnosti vyjadriť emócie a upevniť starostlivosť a pozornosť, ktoré ich dieťa potrebuje.

Programy včasnej intervencie sú preto zamerané na poskytovanie informácií, vytváranie dostupných a účelných služieb a poskytovanie sociálnej podpory, vrátane podpory zdrojov v rodine. Súčasný trend naznačuje zvyšujúce sa počty rodín, ktoré budú potrebovať služby včasnej intervencie v budúcnosti. Preto považujeme za dôležité rozvíjať aj tie aktivity, ktoré predstavujú prevenciu a  minimalizujú prípadný ďalší rozvoj postihnutia dieťaťa, a  podporujú čo možno najviac normálny vývoj v oblastiach, ktoré nie sú poškodené.

 

Viac info na centrum_vcasnej_intervencie

1640 924 PhDr. Daniela Ferenc
Zdieľajte