Pomoc, moje dieťa nerozpráva

Pomoc, moje dieťa nerozpráva

Komunikácia znamená robiť niečo spoločným, deliť sa, zverovať sa, zbližuje ľudí. Človek je spoločenský tvor, ktorý pomocou reči komunikuje s okolím, nadväzuje vzťahy, zdieľa informácie či vyjadruje svoje pocity a túžby.

Čo ak moje dieťa nerozpráva?
 

V prípade že verbálna reč z akéhokoľvek dôvodu absentuje, dieťa sa stáva izolovaným, pre okolie nepochopeným. Táto frustrácia často narastá, čo sa môže prejaviť rôzne aj v týchto oblastiach:

  • problémy so správaním – keď sa úroveň frustrácie dieťaťa zvyšuje, pretože nie je schopné vyjadriť svoje potreby. Môže sa prejaviť ako agresia voči okoliu ale aj voči sebe samému.
  • sociálna izolácia – keď dieťa nie je schopné komunikovať so svojimi rovesníkmi a môže sa uchýliť k inému nežiadúcemu správaniu, ako je strkanie či udieranie, aby sa pokúsilo nadviazať pozornosť iných ľudí. Schopnosť priateľstva bez možnosti zdieľania ostáva limitovaná.
  • zvládanie situácií v akademickom prostredí – keď dieťa môže byť neschopné zúčastniť sa aktivít kvôli nedostatku expresívneho jazyka.

Keď mlčať nie je zlato

Predstavte si že ste práve dojedli svoje raňajky, avšak práve dnes by ste si dali ešte jeden kúsok, pretože ste sa zobudili extrémne hladný, ale nik Vám ho nepodá. Začnete ukazovať smerom do kuchyne, prosiť, naznačovať, spočiatku sa snažia Vám ponúkať veci, nosia hračky, zapínajú telku, podávajú vodu, len ten rožok nie a nie. Ako vo Vás narastá hnev, všetko od seba odhadzujete, napriek krásnemu slnečnému dňu sa Vám nálada pokazila, ešte je len ráno a už ste mrzutý, pretože Vás nik nepochopil a k tomu ste ešte stále hladný.

Dá sa to aj bez slov?

Áno, dá sa to. Ponúka nám to program určený pre skorý tréning neverbálnej symbolickej komunikácie nazývaný PECS. Výmenný obrázkový komunikačný systém sa spája s menami Andrew Bondy a Lori Frostová. Podstata spočíva vo tom, že dieťa vymení symbol za žiadanú vec.

Výmennému Obrázkovému Komunikačnému Systému (VOKS/PECS ) je schopné naučiť sa takmer každé dieťa, závisí to len od nás a našej snahy, od výberu odmien, od dodržiavania správnych postupov, od zvolenia vhodných symbolov, od našej vytrvalosti.

Čo to je PECS?

PECS je jedna z augmentatívnych a alternatívnych možností komunikácie, nahrádza reč. Vďaka PECS-u sa dieťa učí funkčne komunikovať, čo znamená, že sa dieťa naučí vyhľadať komunikačného partnera, nadviazať s ním kontakt a pomocou symbolov odkomunikovať svoje potreby. Kľúčom k úspechu je používať ho tak často, ako je to len možné. Nie len situačne na jeden predmet, ale chápať to ako komplexný komunikačný systém dieťaťa.

PECS používa k naučeniu funkčnej komunikácie symboly (čierno-biele alebo farebné), ktoré dieťa mení s komunikačným partnerom za konkrétne predmety. Tieto obrázky sú umiestnené do komunikačnej knihy so suchým zipsom. Dieťa používa svoju knihu na to, aby vytvorilo „vetu“ pomocou jednotlivých obrázkov, ktoré si samo zvolí.

A čo reč?

Primárne nie je určený na výučbu reči, hoci tá je podporovaná nepriamo a niektoré deti ju začnú spontánne používať. Vďaka tejto technike je dieťa schopné naučiť sa a porozumieť reči prv, než sa ju naučí hovoriť, preto je nápomocný rozvoju reči, ak nie sú iné prekážky, aby sa reč rozvinula.

Je vhodný aj pre moje dieťa?

PECS je úspešný u detí, ktoré sú z rôznych príčin neverbálne, vrátane detí s autizmom, ako aj pre tých, ktorí sa učia zrakom. Je dôležité, aby bolo dieťa schopné venovať sa podnetu, nájsť komunikačného partnera a nadviazať s ním spoločnú pozornosť. Nie je dôležitá úroveň jemnej motoriky, ako ani schopnosť sedieť za stolom. Nutné je však aby dieťa bolo ku komunikácii dostatočne motivované. Dôvodom komunikácie je získanie predmetu či činnosti, alebo získanie sociálnej odmeny, pochvaly či pozornosti.

Výmennému obrázkovému systému je schopné naučiť sa takmer každé dieťa, závisí to len od nás a našej snahy,
od výberu odmien, od dodržovania správnych postupov, od zvolenia vhodných symbolov, od našej vytrvalosti.

Odpovede na otázky zodpovedala Mgr. Veronika BALČÁKOVÁ, psychologička Centra Svetielko.Túto metodiku predstavila aj na našej nedávnej prednáške PECS cesta k porozumeniu, viď foto nižšie.

2000 1414 Mgr.Veronika Balčáková
Zdieľajte